De ICP-MS, hoe werkt het nu?

We krijgen soms de vraag van klanten om uitleg van veelgebruikte apparatuur in een  voedsellaboratorium. Deze keer geven we uitleg over de ICP-MS. Wat doet het, wat zijn de voordelen en hoe werkt het?

Een ICP wordt gebruikt om metalen te meten, dit gaat van de macro-elementen als natrium en kalium tot zware metalen als kwik en lood. Om het monster te kunnen meten moeten de metalen eerst worden opgelost, dat doen we door het monster kapot te koken met zuur. Hiervoor gebruiken we een magnetronsysteem. Als de monsteroplossing klaar is kan hij door de ICP worden geanalyseerd.

ICP staat voor Inductively Coupled Plasma. Het plasma is een soort wolkje van heel heet gas, dat ontstaat door argon in een elektromagnetisch veld te brengen. De temperatuur ervan is  6.000 tot 8.000 graden.  De monsteroplossing wordt verneveld en in het plasma gebracht, waar het monster verdampt en in atomen uiteen valt.

Bij een optische ICP wordt het licht gemeten dat vrijkomt als de atomen een bepaalde vorm van energie verliezen (optische emissie spectrometrie), maar bij een ICP-MS worden ionen (positief geladen atomen) gemeten op basis van hun molecuulmassa (massaspectrometrie). Met behulp van vacuüm  worden er ionen uit het plasma gezogen via een metalen plaat met een heel klein gaatje. De ionen gaan eerst door een reactiecel, waarin ze reageren met helium (om storingen te verwijderen) voordat ze in de massaspectrometer terecht komen.

De massaspectrometer bestaat uit een combinatie van elektromagneten die zo worden aangestuurd dat ze werken als een filter dat stapsgewijs ionen met een bepaalde massa doorlaat naar de detector. De detector is een elektronenversterker, die ervoor zorgt dat er bij ieder ion dat de detector bereikt een puls wordt afgeven.

Het voordeel van een ICP-MS is dat je minder storingen (interferenties) hebt, die ook nog eens beter te corrigeren zijn. De ICP-MS kan zeer gevoelig meten, heeft een hoger meetbereik en meet bovendien zeer snel.

Mérieux NutriSciences lanceert de Fraude pagina!

Fraude en authenticiteit van voedselproducten staan nu volop in de belangstelling. Producenten zijn aan het zoeken wat nu specifieke gevaren kunnen zijn van hun product in de markt. Daarvoor heeft Mérieux NutriSciences de Fraude Website ontwikkeld.

Op deze website worden alle gepubliceerde fraude gevallen in de media verzameld en maandelijks geüpdate. Het betreft de nieuwsberichten in 14 voedselsegmenten, zoals vis, vlees, zuivel, specerijen, etc…  U kunt zich hierop abonneren tegen minimale kosten per jaar.

Deze website is te vinden op: http://riesgofraude.silliker.es/index.php?onsoc=Tancar&CanviaIdioma=en

Om u een idee te geven van de inhoud, is er een korte demo te zien op:http://riesgofraude.silliker.es/MostrarVideo.php?Video=videos/fraud.mp4

Mocht u verdere vragen hebben over dit thema, neem dan contact op met uw accountmanager.

 

 

Seminar: Voedselveiligheid en kwaliteit: “Actualiteiten in de vleessector”

Op jl. 8 juni hebben wij weer ons periodieke seminar gehouden, ditmaal met onze partners WFC Analytics, Condor Consultancy en het COV (Centrale Organisatie voor de Vleessector) in de “Reehorst” te Ede.

Mérieux NutriSciences, met de heer René van Bergen als spreker, is begonnen met een presentatie over de analysemogelijkheden voor het bepalen van de vleessoort en daarop volgend de methodieken voor het aantonen van fraude of het bepalen van de productauthenticiteit. De presentatie ging inhoudelijk in op de technieken LCD array een kwalitatieve screening, Real Time PCR kwalitatief en kwantitatief in het algemeen en specifiek voor de bepaling van species. Op deze wijze kan mede vastgesteld worden of producten voldoen aan Halal en Kosher productie eisen.

Naast vlees is bepaling van vissoorten via PCR al zeer gangbaar, er is een database van vissoorten opgebouwd om de juiste vissoort te kunnen selecteren. In de toekomst zullen de huidige mogelijkheden verder worden uitgebreid met dd PCR en metabarcoding technieken.

Voedselfraude en authenticiteit is een breed begrip de verschillende thema’s zijn besproken, zoals wat verstaan we onder authenticiteit, wat wordt er vervalst, hoe wordt er gefraudeerd en hoe kunnen we fraude detecteren. De verschillende technieken zijn kort besproken, evenals voorbeelden van de meest bekende voedselfraudes in vlees, vis, koffie, melk, vruchtensappen, cacao, olijfolie, kruiden en kleurstoffen.

Kortom een brede presentatie met een totaal overzicht, waarin afgesloten werd met: Het is eenvoudiger mensen te misleiden, dan om hen te overtuigen dat ze misleid werden. (Mark Twain)

De volgende presentatie is van de heer Gijs van Selm van Condor Consultancy, met het onderwerp:  (afval)water in het MKB. Dit was een boeiend praktijk verhaal over hoe bedrijven omgaan met water besparing en wat de verschillende mogelijkheden zijn. Allereerst is het natuurlijk belangrijk om de kosten en potentiële besparing te bepalen. Dit is vaak al niet eenvoudig en niet alles wordt meegerekend. De totale kosten per M3 water kunnen oplopen tot 7 – 10 euro, indien alle arbeid, inkoop, energie, zuivering en lozingskosten worden meegerekend.

In de praktijk betekent dit, dat je bekend moet zijn met hoe waterstromen lopen, wat de massa en energiebalansen zijn en met welk doel er naar water besparing wordt gekeken. Een externe consultant is bekend met de verschillende problematieken en kan uit zijn brede bedrijfservaring putten. Tevens heeft hij kunnen zien welke techniek in welke applicatie het meeste effect heeft en is bekend met de mogelijkheden die de markt nationaal en internationaal biedt. 

Naderen we  nu het eindpunt van de optimalisatie?  Nee, dat zeker niet, betoogt Gijs, grote stappen zijn inderdaad al gemaakt, maar bedrijfswinsten worden mede sterk bepaald door de kosten die gemaakt worden. Hier is water en energie gebruik een grote in en met de toenemende aandacht voor “groen” ondernemen, staat het nog steeds volop in de belangstelling.

Mark Wuite van WFC analytics ging na de pauze verder met microbiologie en challengetesten van vleesproducten. Allereerst ging hij in op de gevaren van het eten van besmet vlees met pathogenen. Met name droeg hij de voorbeelden aan van Salmonella SPP, Campylobacter, Shigatoxine producerende E.coli en Listeria monocytogenes. De groei van pathogenen wordt sterk bepaald door zijn omgevingsfactoren, zoals tijd, temperatuur, pH, aw, zoutgehalte, aanwezige conservering, verpakking en overige handelingen.

De Listeria mono heeft wat extra aandacht nodig, want deze kan verder uitgroeien bij lage temperaturen in kant-en-klaar maaltijden. In het NVWA infoblad nr. 85 wordt een beslisboom gegeven,  waaruit afgeleid wordt wanneer een challengetest noodzakelijk is.

In het volgende onderdeel ging Mark in op de uitvoering van de challengetest. Belangrijk is het bepalen van de groeipotentiaal, zoals vastgelegd in de verschillende guidance documenten en met aanvullende eisen van de NVWA.  De uitvoering van de challenge test is goed en duidelijk gepresenteerd en geeft een compleet beeld dat uitvoering, maar vooral ook de interpretatie niet altijd eenvoudig is. Ervaring en kennis is belangrijk om het traject van een challengetest met de juiste conclusie en advies aan de klant te kunnen afsluiten.

Tot slot nam Richard de Mooij van de COV (Centrale Organisatie voor de Vleessector) het woord. De COV organisatie werd toegelicht en deze vertegenwoordigt alle organisaties en belangen binnen de vleessector die zich bezig houden met het slachten, uitsnijden en portioneren van vlees. De thema’s waar de COV zich op richt, zijn arbeid, ketenwaarde, kwaliteit, duurzaamheid en de markt.

Binnen het thema kwaliteit is een taskforce opgericht om het voedselvertrouwen van de consument te verhogen.  En de 17 actiepunten zijn samengevat in 6 hoofdpunten, te weten: inhoud kwaliteitssystemen en inkoopvoorwaarden, borging van controle en toezicht, informatie-uitwisseling tussen overheid en privaat, sanctionering publiek en privaat, communicatie naar de consument en het opstellen van witte lijsten, zie  www.ketenborging.nl.

Met name de verbetering van standaarden, waar kwaliteitsmanagers een grote rol in spelen is een speerpunt. De COV heeft tot doel om uiteindelijk in de sector tot een certificering van de kwaliteitsmanager te komen, waarin de eisen t.a.v. scholing, ervaring en competenties zijn geborgd.  De moeilijkheid ligt echter in de diversiteit van de bedrijven, de autoriteit van QA (hoe belangrijk vindt de directie het nu echt?) en daarnaast hoe om te gaan met integriteit (klokkenluidersregeling) en niet onbelangrijk het verwezenlijken van deze wens binnen de gehele levensmiddelenbranche.

Er is nog een weg te gaan, maar kwaliteit wordt steeds meer gezien als een uniek verkoopargument naar de consument en waarmee we ons kunnen onderscheiden van de concurrent nationaal en internationaal.

Als eindconclusie  mogen we stellen dat het voor de aanwezigen een leerzame middag was, waarin de nodige vragen gesteld konden worden, zowel na de presentaties en na afloop tijdens het gezellige netwerk moment aan de bar.

Wij willen graag alle aanwezigen danken voor de deelname en wij zien u graag weer in ons volgende seminar, waar wij u weer over gaan informeren.

 

Identificatie van vreemde deeltjes

De aanwezigheid van een vreemd deeltje in voedsel vormt een ernstige negatieve impact op het productimago. Om een ​​corrigerende maatregel te waarborgen, zodat het incident niet opnieuw optreedt, is het essentieel om de bron van het deeltje te achterhalen. De primaire vraag is dan ook, wat de samenstelling van het deeltje is.

Binnen ons Food Science Center hebben we een team, welke gespecialiseerd is in het onderzoeken van de aard van de vreemde deeltjes in voedingsmiddelen. Dit team heeft veel ervaring en kan beschikken over verschillende technieken, zoals een eenvoudige observatie met vergrootglas en microscooptechnieken, elektronenmicroscoop (SEM / EDS), het identificeren van de compositie van FTIR (4000-450 cm-1 door de μ-ATR-techniek); opstellen van een mineralenprofiel (ICP), DNA-analyse, bepaling van de werkzame verbinding, microbiologische controle, etc..  Al deze technieken zijn aangepast aan de studie van deeltjes met de afmeting van een paar millimeter.

Goed overleg is belangrijk om tijdsduur, maar vooral de kosten te kunnen beheersen. De klant zal enig idee moeten hebben, wat de oorzaak kan zijn, alvorens alle technieken worden toegepast.

Met al onze expertise zijn wij graag bereid u een onderzoekstraject te offreren.

Nieuwe website voor specifieke etikettering en wetgeving informatie

Mérieux NutriSciences heeft een specifieke nieuwe website voor de informatie over etikettering en wetgeving van voedingsmiddelen http://regulatory.mxns.com/nl

In de nieuwe website vindt u:

 • Gedetailleerde informatie over onze diensten
 • U kunt bij ons terecht voor inhoudelijke vragen en kosten voor etiketopmaak.
 • U kunt onze diensten raadplegen in verschillende landen en talen
 • U kunt zich abonneren op gerichte wetgeving updates, met specifieke filter per land, jaar, product categorie en conformiteit parameter.

Bezoek onze site en laat u informeren!

Bepaling van triazine residuen in drinkwater en grondwater

Mérieux NutriSciences heeft een methode ontwikkeld op basis van LC-MS / MS triple Quadrupole voor de bepaling van verschillende residuen in water.

De volgende bestrijdingsmiddelenresiduen kunnen bepaald worden in water:

 • Atrazine
 • Desisopropyl Atrazine
 • Desethyl-Desisopropyl Atrazine
 • Sebuthylazine

Triazines zijn selectieve herbiciden die op grote schaal over de hele wereld in gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, vooral bij maïs. Ze hebben een hoge milieupersistentie en vervuilen het oppervlaktewater en grondwater door de wijdverspreide toepassing van deze middelen.

Een van de meest gevaarlijke stoffen is de atrazine, anderen zijn terbuthylazine (in gewassen van citrusvruchten, druiven, olijven, gerst, maïs, rogge) en in mindere mate cyanazine (in maïs en tarwe gewassen) en Simazine.

Afbraakproducten van Atrazine en Terbuthylazine zijn desethylatrazine (DEA) en desethylterbutilazine (DET), gevormd door dealkylering van de precursorverbinding, welke aanwezig is in de grond en plant.

Deze verbindingen zijn ook de meest voorkomende verontreinigingen in water, waarmee de wettelijke limiet van 0,1 Microgram per liter als de som van pesticiden, frequent wordt overschreden.

Met deze nieuwe methode heeft Mérieux NutriSciences zijn mogelijkheden uitgebreid om de totale range van Triazines in water te kunnen analyseren:

 • DESETHYLTERBUTILAZINE
 • TERBUTRINE
 • ATRAZINE
 • CIANAZINE
 • DESETHYLATRAZINE
 • PROMETRINE
 • PROPAZINE
 • SIMAZINE
 • TERBUTHYLAZINE
 • AMETRINE
 • TOTALE TRIAZINE HERBICIDES
 • DESISOPROFYLATRAZINE
 • DESETHYLDESISOPROPYLATRAZINE
 • SEBUTHYLAZINE
 • METRIBUZIN

Controle van zware metalen in padie rijst en derivaten

De aanwezigheid van zware metalen, boven bepaalde niveaus, in levensmiddelen zijn een gevaar en hebben een schadelijk effect op de gezondheid van de mensen.

De hoofdoorzaken van deze verontreinigingen in rijst worden veroorzaakt door emissies van bepaalde industriële activiteiten, meststoffen, pesticiden, vervuild irrigatie water, transportmiddelen, etc..

Verordening (EG) Nº1881 / 2006 die de concentratie van verontreinigingen in levensmiddelen regelt, stelt de maximale waarden voor lood op 0,050 mg/kg en 0,040 mg/kg voor cadmium in voedingsmiddelen op basis van granen. In rijstkorrels is het maximumgehalte aan cadmium 0,20 mg/kg.

Meer strikte metaalcontrole is in rijst en haar derivaten, door de hoge toxiciteit, zoals anorganisch arseen en vooral de bijzonder toxische anorganische vormen Al (III) en As (V). Het maximale gehalte is vastgesteld op 0,20 mg/kg in gemalen rijst, 0,25 mg / kg parboiled en bruine rijst, 0,30 mg / kg in pannenkoeken, wafels, koekjes en rijstwafels en 0,10 mg / kg in de rijstproductie van levensmiddelen voor zuigelingen en jonge kinderen.

Met atoomspectrometrie technieken (AAS) of gekoppelde plasma (ICP) is het totale gehalte aan lood en cadmium te kwantificeren. Om de specifieke molecuul vormen van anorganisch arseen (som van AsIII en AsV) te bepalen, worden gekoppelde technieken zoals ionenchromatografie, atoomspectrometrie en massaspectrometrie (IC-ICP-MS) toegepast.

Deze techniek is ook toepasbaar in andere matrices, zoals granen, bloem, water, zuivelproducten en vis.