Merieux NutriScience heeft een nieuwe GGO (GMO) test ontwikkeld

Het wetenschappelijk onderzoek ontwikkelt nieuwe plant GGO’s aan, die echter goedgekeurd dienen te worden door overheden voor de teelt, de commercialisering en voor experimentele doeleinden. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor goedkeuringsprocedures en het EU-register van erkende GGO’s.

In de jaren negentig heeft de Europese Unie een regelgevend kader voor de markt vastgesteld, toelating voor GGO’s op basis van de criteria van Richtlijn 2001/18 / EG.

Deze richtlijn is aangevuld met twee verordeningen:

 • Verordening 1830/2003 / EG betreffende de traceerbaarheid van GGO’s
 • Verordening 1829/2003 / CE betreffende etikettering

Deze twee verordeningen vereisen dat voedsel- en diervoedersectoren de traceerbaarheid van producten van GGO-oorsprong beheren in de hele productieketen en zich te houden aan de etiketteringvereisten voor GGO-houdende producten. Om fabrikanten tegemoet te komen, is er een etiketteringdrempel voor de onvoorziene aanwezigheid van GGO’s in het product gesteld, op 0,9% (per ingrediënt). Aan de andere kant geldt deze drempel niet om het eindproduct te etiketteren met minder dan 0,9% GGO , wanneer bekend is dat het wordt geproduceerd met GGO-ingrediënten.

De instrumenten voor het toezicht op GGO’s in diervoeders en levensmiddelen dienen toereikend te zijn gezien de ontwikkeling van het autorisatiescenario en het onderzoek op Europees en internationaal niveau. De screeningsdoelen (niet-specifieke markers) die traditioneel worden gebruikt, te weten P35S en TNOS, zijn niet voldoende om enkel de transgene varianten te identificeren.

Mérieux NutriScience heeft daarom een ​​meer uitgebreide screening toegepast met het gebruik van een groter aantal markers. Dat stelt ons niet alleen in staat om meer verschillende transgene variaties te identificeren, maar ook, in geval van positiviteit, om meer informatie te hebben over de hypothetische GGO’s die aanwezig kunnen zijn. We kunnen dan meer gerichte identificaties en / of kwantificaties uitvoeren.

Wenst u meer informatie over onze specifieke GGO testen, neem dan contact met ons op of bezoek onze website.

White Paper – hoe bevorder je de productontwikkeling binnen een wereldwijde regelgeving?

De voedingsindustrie wordt uitgedaagd door voortdurend evoluerende regelgeving met betrekking tot stoffen, etikettering, vorderingen, herkomst van ingrediënten en verpakkingen, die sterk kunnen verschillen naar gelang de herkomst van een product.

Hoe pak je deze nieuwe uitdagingen in productontwikkeling aan? En hoe zorg je voor volledige naleving in de toekomst?

Afwijkingen kunnen voortvloeien uit verschillende aspecten van een levensmiddel zoals de ingrediënten en additieven, de hygiënische aspecten, etikettering en verpakking. Hoe zorg je voor naleving van het product in verschillende markten met continue evoluerende wetgeving?

Hoe zorg je ervoor dat de naleving van jouw voedingsmiddelen voldoet aan lokale en internationale wetgeving, om te voorkomen dat afwijkingen leiden tot kosten en imagoschade?

Lees meer en ontdek eenvoudige best Practices in dit nieuwe white artikel uitgegeven door Mérieux NutriScience in samenwerking met Lascom.

Endocriene verstoorders verborgen in Food Contact Materials

Europese officiële instanties hebben onlangs bisfenol A en vier ftalaten geclassificeerd als endocriene verstoorders. Deze chemische stoffen zijn te vinden in veel geconsumeerde voedingsproducten, omdat ze kunnen migreren van materialen uit de voedingsmiddelenindustrie, zoals plastic verpakkingen.

Wat zijn endocriene verstoorders?

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn endocriene verstoorders of hormoonontregelende chemische stoffen (EDC’s) chemische stoffen die de normale functies van het hormoonsysteem van levende organismen veranderen. Om deze reden kan een hormoonontregelende stof schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Van EDC’s werd vermoed dat ze verband hielden met een veranderde reproductieve functie, verhoogde incidentie van borstkanker en ontwikkelingsproblemen bij kinderen. Een toxisch effect op het immuunsysteem is ook mogelijk.

De Europese Commissie verklaart dat er sterk bewijs is dat hormoonontregelaars toxische effecten hebben op dieren. Zo is feminisatie aangetoond bij mannelijke vissen. Veel mogelijke effecten op de mens worden onderzocht: congenitale misvormingen, kanker, onvoldoende seksuele en neurologische gedragsontwikkeling.

Het Endocrine Disruption Exchange Network (TEDX), een non-profit onderzoeksinstituut, suggereert dat sommige pesticiden, metalen, producten voor persoonlijke verzorging, voedseladditieven en componenten voor voedselverpakking endocriene veranderingen kunnen veroorzaken.

 

Wat zijn Food Contact Materials?

 

Voedingscontactmaterialen (FCM’s) omvatten een grote verscheidenheid aan materialen zoals kunststoffen, papier, keramiek, metalen en inkt die worden gebruikt in voedselverpakkingen, voedselcontainers en andere artikelen die in contact komen met voedsel.

De verpakking is een essentieel element in de voedselproductie: het beschermt voedsel tegen fysieke, chemische en microbiologische veranderingen en promoot het product door de aankoop aan te moedigen. Volgens de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) kan de verpakking echter een bron van verontreiniging zijn, omdat migratie van deze materialen kan plaatsvinden met de overdracht van chemicaliën of deeltjes in het voedsel. Daarom is er een specifieke wetgeving op nationaal en EU-niveau uitgevaardigd om schadelijke contaminatie te beheersen en de gezondheid van de consument te beschermen. De afgelopen jaren zijn er veel onderzoeksprojecten uitgevoerd over de migratie van additieven, residuen en nieuwe formatieproducten. Volgens niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en Europese officiële instanties, wordt van sommige van de chemicaliën of deeltjes die kunnen migreren uit contactmaterialen van levensmiddelen vermoed dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben.

Bisphenol A

Bisphenol A (BPA) is een chemische stof die wordt gebruikt om heldere, harde en lichte polycarbonaatkunststoffen te vervaardigen. Dit materiaal wordt met name gebruikt voor het maken van servies en opslagcontainers. BPA is ook een component voor epoxyharsen die worden gebruikt als lakken voor het coaten van metalen producten zoals blikjes en flessendoppen. BPA kan ook worden gebruikt voor zijn vlamvertragende eigenschappen. Volgens The Endocrine Disruption Exchange Network (TEDX) is BPA een additief dat wordt aangetroffen in veel veel gebruikte consumentenproducten en het is een van de wereldwijd geproduceerde chemicaliën met het grootste volume.

Uit een in 2015 door het Europees Agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) gepubliceerd rapport blijkt dat Bisfenol A schadelijke effecten kan hebben op de nier, de borstklier en op de lever bij dieren. De risicomanagers van de EFSA hebben onlangs een herevaluatie van bisfenol A-toxiciteit aangekondigd om deze resultaten te specificeren.

Het Franse agentschap voor voedsel, milieu en gezondheid en veiligheid op het werk (ANSES) heeft in 2017 een risicobeoordeling gepubliceerd die bisfenol A identificeert als een hormoonontregelaar. Dit komt door de waarschijnlijke effecten op de menselijke voortplanting, met name door de vruchtbaarheid en ontwikkeling van de foetus te schaden. Bijgevolg classificeerde het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) in januari 2018 bisfenol A als een hormoonontregelaar en een “stof van zeer grote bezorgdheid” (SVHC). Bisfenol A zal daarom specifiek moeten worden gemonitord onder de Europese verordening REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemicaliën).

De Europese Commissie heeft in 2018 een nieuwe verordening uitgevaardigd die de beperkingen op het gebruik van BPA in verpakkingen verscherpt. De Specific Migration Limit (SML), de maximale hoeveelheid van de chemische stof die mag worden overgezet van verpakking naar voedsel, is verlaagd tot 0,05 mg BPA per kg voedsel. Bovendien is bisfenol A, dat sinds 2011 in babyflessen verboden is, verboden bij de vervaardiging van contactmateriaal voor kinderen met een leeftijd tot 3 jaar.

Ftalaten

Ftalaten worden voornamelijk gebruikt als weekmakers om de plastic flexibiliteit, transparantie, duurzaamheid en levensduur te vergroten. De belangrijkste toepassing van ftalaten is de vervaardiging van PVC (PolyVinylChloriden, ook bekend als polyvinyl of vinyl). Volgens The Endocrine Disruption Exchange Network (TEDX) wordt jaarlijks meer dan drie miljoen ton ftalaten geproduceerd over de hele wereld.

In verschillende risicobeoordelingsverslagen die in 2005 werden gepubliceerd, beoordeelde de EFSA dat verschillende ftalaten een toxisch effect op de voortplanting hebben. Dit is in overeenstemming met ECHA-experts die in 2017 vier ftalaten hebben toegevoegd aan de lijst met endocriene verstoorders: DEHP, DBP, BBP en DIBP. Deze chemicaliën worden ook geclassificeerd als “Zeer Zorgwekkende Stoffen” (SVHC), zodat ze moeten worden gecontroleerd volgens de Europese REACH-wetgeving, zelfs als ze in kunststoffen zijn toegestaan. Bovendien heeft ECHA in zijn jaarlijkse communautaire voortschrijdende actieplan (CoRAP) twee extra ftalaten aan deze lijst toegevoegd die krachtens REACH onder EU-regelgeving moeten worden gecontroleerd.

Wilt u meer weten over materialen voor contact met voedingsmiddelen en hormoonontregelaars?

In Mérieux NutriSciences Blue Paper 2018 leest u meer specifieke gegevens over bisfenol A, ftalaten en hormoonontregelaars. U krijgt toegang tot informatie met betrekking tot blootstellingsniveaus, bijbehorende risico’s, preventieve maatregelen, normen en regelgevingsperspectieven, evenals een unieke analyse van RASFF-waarschuwingen over voedsel (Rapid Alert System for Food and Feed). Bovendien komen in dit document andere stoffen aan de orde die afkomstig zijn van materialen die met levensmiddelen in contact komen, zoals minerale koolwaterstoffen (MOSH en MOAH) en perfluorgealkyleerde stoffen (PFAS) en vele andere verontreinigende stoffen.

Vraag de BluePaper 2018 aan!

Bent u klaar voor eco-verpakking?

Ongeveer 30% van het afval dat we produceren, komt uit de verpakking (Eurostat-gegevens 2017). Om deze reden zijn duurzaamheid, verminderde milieu-impact en circulaire economie elke dag belangrijker.

Mérieux NutriSciences loopt voorop in dit gebied, met name dankzij de diensten die het kan aanbieden om de composteerbaarheid van verpakkingen te testen: het wordt erkend door zowel VINÇOTTE als DIN-CERTCO (de twee Europese accreditatie-instanties die het merk Seedling opdragen)

Om het afval uit de verpakking te verminderen, vermenigvuldigen producenten en ontwerpers hun inspanningen om verpakkingen “lichter te maken” en het duurzamer te maken. De meest voorkomende aanpak is de LCA (Life-Cycle Assessment), gericht op het evalueren van de impact die een product heeft op het milieu tijdens zijn levenscyclus, namelijk van productie tot het einde van zijn gebruik.

Een fundamenteel onderdeel van deze taak betreft de selectie van hernieuwbare, recycleerbare en composteerbare materialenBiologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid zijn vreemde kenmerken van voedselverpakking. Ook de ultralichte zakken die voor groenten en fruit, vis en vleesproducten, enz. moeten composteerbaar zijn en moeten de volgende kenmerken hebben om door geaccrediteerde instellingen te worden gecertificeerd:

 • biologisch afbreekbaar en composteerbaar zijn volgens de internationale norm UNI EN 13432;
 • worden gemaakt van ten minste 40% hernieuwbare grondstof (50% uit 2020 en 60% uit 2021) volgens de standaard UNI CEN / TS 16640;
 • geschikt zijn voor verpakken van voeding

Na het passeren van de testen voorzien door de standaard UNI EN 13432, kunnen dergelijke tassen worden gemarkeerd met het merk “OK COMPOST” door TÜV Oostenrijk of DIN-CERTCO-certificering, de twee Europese instanties die productcomposteerbaarheid bevestigen.

De uitbreiding van dit beleid inzake preventie en recycling in Europa en in de rest van de wereld is een sterke aanwijzing voor het feit dat groene verpakkingen, als biokunststoffen, een fundamentele rol zullen spelen op zowel de markten van verpakkingen als van levensmiddelen. De reeds geïmplementeerde initiatieven richten zich rechtstreeks tot de eindgebruikers: dit is de reden waarom betrokkenheid en informatiecampagnes (zoals correct gebruik en recycling) tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd, met dien verstande dat veiligheid altijd voorop moet staan, met name met betrekking tot de geschiktheid voor voedsel.

In het tijdperk van de circulaire economie is de kwestie van de recyclebaarheid van verpakkingen en duurzame verpakkingen dus een focus die voortdurend evolueert en steeds actueler wordt: samen met de industriële sector staat Mérieux NutriSciences voorop dankzij het complete scala aan testdiensten op de verpakking.

 

Voor een mooie huid is het belangrijk om de microbiologie in balans te houden

De menselijke huid is een complex ecosysteem met verschillende micro-omgevingsomstandigheden en huid-microbiële gemeenschappen en het is de thuisbasis voor miljoenen bacteriën, schimmels en virussen die de huidmicrobiota vormen.

Huidmicrobiota is uiterst belangrijk voor de gezondheid van de huid en speelt een essentiële rol bij de bescherming van de huid tegen externe infectieuze of toxische stoffen.

Microbiële huidgemeenschappen zijn site-, individu- en huidskleur specifiek en zijn in de loop van de tijd grotendeels stabiel, ondanks de blootstelling van de huid aan verschillende externe omgevingen. Verschillende factoren, waaronder het gebruik van antibiotica, cosmetica, zeep, producten voor persoonlijke verzorging en leefomstandigheden zoals levensstijlen en voedingsgewoonten kunnen de huidflora beïnvloeden.

Mérieux NutriSciences heeft een robuuste strategie ontwikkeld om een ​​complete service te bieden voor het aantonen van de echte werkzaamheid van schoonheidsproducten, die met een claim op het etiket beweren veilig te zijn voor de aanwezige huidflora.

Deze geïntegreerde aanpak combineert 3 elementen:

 1. De selectie van de geschikte testkandidaten.Dankzij een identificatiebenadering van MALDI-TOF wordt het juiste panel van vrijwilligers gescreend en geselecteerd op basis van de bacteriële flora gemeenschappen van huid en hoofdhuid.
 2. Het bewijs van producteffectiviteit op de geselecteerde vrijwilligers.Hoe werkt een product op de huidflora? Dankzij een aanpasbare evaluatie van de huidflora vóór en na uw producttoepassing, kunnen we de echte werkzaamheid van het product op de geselecteerde vrijwilligers aantonen met een geïntegreerde multi benadering: namelijk een nieuwe microbiologische methode geassocieerd met MALDI-TOF-identificatie, een klinische testevaluatie en visueel bewijs.
 3. Een metagenomisch geavanceerd onderzoek (op aanvraag)De studie van de taxonomische metasequentiebepaling geeft de samenstelling van de huidflora.

Wenst u meer informatie, neem dan contact met ons op via info.nl@mxns.com.

Bezoek onze stand op het FOOD Law event op 21 juni te Vianen

Het Food Law Event op 21 juni aanstaande is dé bijeenkomst waar u op het gebied van levensmiddelenwetgeving kennis kunt uitwisselen en netwerken. Van nieuwe wetgeving tot de jurisprudentie over bestaande regelgeving met onderwerpen zoals beleid Nederland en EU, gezondheidsclaims, wat is ‘natuurlijk’, regels rondom beschermde benamingen, allergenen en etikettering & misleiding.

U komt toch ook? Meld u hier aan als mijn relatie en ontvang maar liefst 50%korting!

Naast deelname aan het Food Law Event organiseert Merieux NutriSciences ook een gratis webinar op 5 juni !

Met 73 landen die dagelijks worden gemonitord door ons expertnetwerk en een nieuw platform dat is ontworpen om uw dagelijkse werk te vergemakkelijken, is de Mérieux NutriScience Regulatory Update-service de juiste oplossing om  uw activiteiten te ondersteunen en ervoor te zorgen dat uw producten op internationaal niveau voldoen aan de geldende regelgeving.

Laten we deze online service ontdekken tijdens een gratis webinar op 5 juni van 3:00-3:45 uur (Centraal-Europese tijd). Onze Engelstalige spreker, Massimo Frera (specialist in Subscription Services, Italië) beantwoordt graag al uw vragen.

Meldt u aan voor ons gratis webinar!

 

Zijn de waarden van de voedingswaarde op uw etiket stabiel?

U hebt misschien eerder de uitdrukking “voedingsstabiliteit” gehoord, maar weet u wat het betekent en hoe het op uw producten van toepassing is? Stabiliteit van voedingsstoffen verwijst naar de tijdsduur dat een voedingsstof op een gewenst niveau in een voedingsproduct achterblijft. Als u voedingsstoffen op het etiket van uw product vermeldt, moet u de stabiliteit van de voedingsstoffen van uw product begrijpen.

Dit geldt voor een overvloed aan productcategorieën, waaronder huisdierenvoer, dranken, voedingsmiddelen voor volwassenen, babyvoeding, peutervoeding en supplementen.. Bij het ontwerpen van een houdbaarheidsonderzoek, moet uw laboratoriumpartner uw product evalueren om voedingsstoffen te bepalen die het meest vatbaar zijn voor degradatie tijdens opslag.

Verschillende kenmerken van uw product, verpakking, formulering, zuurgraad en bewaarcondities kunnen de stabiliteit van voedingsstoffen in uw producten beïnvloeden. De gevoeligheid van vitamine A en D neemt bijvoorbeeld toe als uw verpakking geen goede barrière heeft tegen lichtpenetratie.

Mérieux NutriSciences voerde onlangs een Research & Development (R & D) -studie uit voor een bedrijf dat een nieuw verpakkingsmateriaal wilde testen voor hun zuiveldrankproduct. Tijdens het onderzoek hebben we niet alleen het microbiële bederf en de afwijkende smaak beoordeeld, maar ook het effect van blootstelling aan LED-licht op de afbraak van vitamine A behandeld. Deze studie hielp het bedrijf bepalen in het veranderen van hun verpakkingsmateriaal waardoor de houdbaarheid verlengd werd. Stabiliteit van nutriënten en houdbaarheidsstudies spelen een belangrijke rol tijdens de fasen van productontwikkeling.

Sommige studies vergelijken formuleringen en verpakkingsmateriaal om te bepalen welke de langste houdbaarheid bieden, en anderen concentreren zich op het verlagen van de overschotten van een aan een product toegevoegde voedingsstof om de kosten voor de fabrikant te verminderen. Versnelde studies over houdbare producten bieden een andere manier om R & Doelstellingen te halen. In een versneld onderzoek wordt het product meestal op een hogere temperatuur gehouden om de afbraaksnelheid te verhogen. Meestal worden dranken, voedingsmiddelen en voedsel voor huisdieren in stappen van 10 °C van de normale temperatuur opgeslagen, bijvoorbeeld 25ºC, 35ºC, 45ºC. Aangenomen wordt dat bij elke 10 °C temperatuurstijging het onderzoek in de helft van de tijd zal worden voltooid.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om naast het versnelde onderzoek een onderzoek naar normale opslag uit te voeren of om het onderzoek bij meerdere opslagtemperaturen uit te voeren. De gegevens worden vervolgens gebruikt om de versnellingsfactor te verfijnen, die verder kan worden toegepast op vergelijkbare producten. Deze benadering van het onderzoek vermindert de onderzoekstijd, maar introduceert ook enig risico door te veronderstellen dat andere chemische reacties niet optreden in het product bij de verhoogde temperaturen.

Bij het ontwerpen van een houdbaarheidsstudie, zal ons team met u samenwerken om uw product te evalueren en dit baseren op de voedingsstoffen in uw product die vatbaar zijn voor degradatie tijdens opslag. Onze experts zullen met u samenwerken vanaf de productontwikkelingsfase tot en met de bewaking van afgewerkte producten om de voortdurende kwaliteit te waarborgen.

 

Op de hoogte blijven van alle wetgeving blijft een hele klus!

Door de globalisering gaan steeds meer bedrijven hun producten exporteren. Elk land heeft zijn eigen regels, die vaak substantieel verschillen van de regels in andere landen. In een dergelijk scenario is het voor een winnende strategie essentieel om bij te blijven, te weten welke nieuwe regels en wetten er gelden en alle relevante informatie op de juiste wijze toe te passen.

Regulatory Update is een abonnementsdienst waarbij bedrijven specialistische ondersteuning krijgen om te zorgen dat ze altijd up to date blijven. Deze dienst is beschikbaar in drie digitale varianten: Regulatory Update Online (toegang tot online portal), Regulatory Update Newsletter (maandelijkse editie) en Notificatie Regulatory Update (via e-mail)

Regulatory Update volgt en analyseert alle relevante wet- en regelgeving in meer dan 70 landen.

De dienst wordt op maat gemaakt naar door de klant aangegeven parameters (landen, productcategorieën) en biedt een duidelijke en volledige samenvatting van elke nieuwe regeling die gepubliceerd wordt in de officiële organen en op de websites van instanties.

Regulatory Update Online

Online platform voor het volgen en analyseren van de wet- en regelgeving in meer dan 70 landen.

De dienst wordt op maat gemaakt naar door de klant aangegeven parameters en volgt en updates de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving voor alle door de klant geselecteerde productcategorieën en landen en geeft daar ook een interpretatie van ten behoeve van de klant.

Updates worden binnen 5 dagen na officiële publicatie gepubliceerd op het portal.

Regulatory Update Online biedt de volgende informatie:

 • land waar de regel is uitgevaardigd
 • productcategorie die met de regel te maken krijgt
 • bron en soort regel
 • begrijpelijke, complete samenvatting van de regel
 • mogelijke sancties in geval van niet-naleving
 • datum van inwerkingtreding

Archief: Het is ook mogelijk om in het systeem te zoeken naar al het nieuws dat sinds 2009 gepubliceerd is en te filteren op de volgende parameters:

 • jaar van uitvaardiging
 • land
 • productcategorie
 • parameters conformiteit

Nieuws van 2001 tot 2009 is beschikbaar in de vorm van PDF’s met informatie per jaar.

Agenda met updates

Abonnees hebben ook toegang tot een agenda met updates waarin ze kunnen zien welke updates wanneer in werking treden.

Regulatory Update Newsletter

Maandelijkse nieuwsbrief met al het nieuws dat de afgelopen maand is gepubliceerd in de Regulatory Update Online. Het nieuws in de nieuwsbrief wordt gerangschikt op land en productcategorie en biedt updates van de wetgeving over etikettering en productconformiteit en juridische rapporten over de branche.

Het nieuws in meer dan 70 landen wordt gevolgd en is beschikbaar voor verschillende geografische clusters:

Regulatory Update Newsletter biedt de volgende informatie:

 • land waar de regel is uitgevaardigd
 • productcategorie die met de regel te maken krijgt
 • bron en soort regel
 • begrijpelijke, complete samenvatting van de regel
 • mogelijke sancties in geval van niet-naleving
 • datum van inwerkingtreding
 • Agenda met updates

Abonnees hebben ook toegang tot een agenda met updates waarin ze kunnen zien welke updates wanneer in werking treden.

Notificatie Regulatory Update

Deze dienst is een wetgevingsupdate die geheel naar wens ingericht kan worden (problematiek, landen, productcategorie). Houdt de wetgeving in meer dan 70 landen in de gaten.

De notificaties die u ontvangt als u bent geabonneerd op de Notificatie Regulatory Update gaan over:

 • wet- en regelgevingskwesties
 • samenvatting van de regel
 • sancties (indien van toepassing)
 • te ondernemen acties (Nieuw! Alleen voor dit product)

Vraag hier direct online een gratis proefabonnement aan! 

Is uw productie omgeving onder controle?

Veel productbesmettingen en recalls zijn terug te voeren op het feit dat de fabrikant geen gedegen omgevingsonderzoeksprogramma heeft. Een goed uitgedacht en uitgevoerd omgevingsonderzoeksprogramma is de meest effectieve eerste verdedigingslinie tegen kwaliteitsproblemen. En een dergelijk programma hoeft niet duur te zijn: het kost meestal minder dan één enkele recall.

De doeltreffendheid van de monsters hangt af van betrouwbare bemonstering en hantering van de monsters. Een slechte bemonsteringstechniek kan leiden tot vals lage of negatieve uitkomsten. Daarom is het van belang dat voldoende training plaatsvindt, zodat het monitoringprogramma ook effectief is.

Monitoring oppervlakken

Bij de monitoring van oppervlakken wordt de microbiële populatie op oppervlakken in de productieomgeving bepaald:

 • apparatuur
 • contactoppervlakken voedingsmiddelen
 • vloeren
 • muren
 • afvoeren
 • handen van werknemers

Het soort monitoringprogramma hangt af van de sector en de producten die geproduceerd worden. De hiervoor gebruikte technieken zijn swabtesten, sponzen en agar contactplaatjes.

Monitoring lucht

Monitoring van lucht gebeurt doorgaans alleen in cleanrooms en andere gespecialiseerde werkomgevingen. Het kan ook gebruikt worden om bepaalde risico’s zoals schimmels te traceren. Actieve luchtbemonstering produceert kwalitatieve resultaten die kunnen dienen als vergelijkingsmateriaal om veranderingen in de omgeving aan te geven. Agar plaatjes en andere passieve technieken zijn nuttig voor het monitoren van de microbenpopulatie die over een bepaalde periode zou kunnen neerdalen op een oppervlak of een product.

Monitoring water

We voeren een compleet pakket testen voor drinkwater en proceswater uit. Preventieve maatregelen zijn bedoeld om verontreiniging te beperken, de ontwikkeling van bacteriën in kritische omgevingen te voorkomen en om de aantallen Legionella bacteriën of andere specifieke soorten, zoals Pseudomonas, in de gaten te houden. Mérieux NutriSciences kan u helpen deze risico’s proactief te beheersen met een waterveiligheidsplan. Een dergelijk plan omvat onderhoud van apparatuur, een monitoringprogramma voor Legionella, en monstername en –analyse.

Training van uw personeel bespaart kosten

Naast het bekende chemie en micro analyse pakket welke wij u kunnen leveren, doen wij ook veel service werkzaamheden, waaronder het bemonsteren van uw producten of proces. Echter dit kunt u natuurlijk ook zelf doen, leidt uw mensen op tot zelfstandige monsternemers en verkrijg het certificaat.

Op 12 en 19 april jl. is onze training “Basis Microbiologie, Monstername en Hygiëne” gegeven. Met meer dan 70 deelnemers mogen we zeker van een succes spreken! Tijdens de training werd inzicht gegeven in de verschillen tussen bacteriën, gisten en schimmels, werd gesproken over de levensvoorwaarden van micro organismen en hoe hierop ingespeeld kan worden. Daarnaast een stukje praktijk over het nemen van monsters door middel van swabs, acp’s en/of rodacs. Hoe neem je op een aseptische, eenduidige wijze monsters van food, feed en oppervlakten? Immers, het verkrijgen van een betrouwbaar analyseresultaat begint bij een correcte wijze van bemonstering.

Opleiding van uw eigen personeel leidt tot besparing van kosten, aangezien duurder extern personeel niet ingehuurd behoeft te worden voor het nemen van monsters. Tevens gaat het personeel meedenken, waarom doen we deze monstername, wat kan beter en efficiënter, kortom gemotiveerd personeel is de wens van elke werkgever en collega.

Heeft u de training gemist? Of geeft u toch voorkeur aan een training op locatie?

Houdt u onze website in de gaten, want we gaan deze cursussen herhalen en met alle ontvangen tips en wensen proberen wij de volgende keer nog beter in te spelen op de specifieke kennisvragen van de deelnemers.

Neem contact met ons op voor meer informatie!